Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою конференцією
Всеукраїнської спілки громадських організацій
«Асоціація ветеранів спорту України»
Протокол № 1 від 26 липня 2011 року
Протокол № 2 від 16 листопада 2011 року

СТАТУТ

Всеукраїнської спілки громадських організацій
«Асоціація ветеранів спорту України»

Київ-2011

Стаття 1. Загальні положення

1.1.   Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України» (далі за текстом -“Асоціація”).

1.2.      Асоціація – добровільна, незалежна, недержавна, неприбуткова, неполітична всеукраїнська спілка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту (федерацій, асоціацій, спілок, союзів, об’єднань, товариств, фондів, земляцтв, клубів) та інших громадських організацій, створена з метою розвитку ветеранського фізкультурно-спортивного руху; масового спорту і спорту ветеранів; олімпійського руху; впровадження здорового способу життя і активного довголіття та гармонійного зв’язку поколінь; використання спільних можливостей щодо реалізації громадянських прав і свобод та захисту законних соціальних, економічних, наукових, духовних, культурних, творчих, патріотичних та інших інтересів своїх членів.

1.3.  Асоціація має всеукраїнський статус, її діяльність поширюється на всю територію України.

1.4.  Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про об’єднання громадян», «Про фізичну культуру і спорт», іншими актами законодавства України та цим Статутом.

1.5.  Асоціація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Асоціація має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Асоціація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк, дипломи, грамоти, медалі, відзнаки, прапори зі своєю власною назвою, спортивну та іншу символіку і атрибутику та інші реквізити, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом Асоціації. Символіка Асоціації підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.6.  Усі питання взаємодії Асоціації з державними та громадськими організаціями вирішуються на договірних і добровільних засадах.

1.7.  Асоціація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків (гривневі та валютні), печатку, штампи, бланки, дипломи, грамоти, медалі, відзнаки, прапори зі своєю власною назвою, спортивну та іншу символіку і атрибутику та інші реквізити, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом Асоціації. Символіка Асоціації підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.8.   Асоціація є відкритим об’єднанням громадських організацій з фіксованим
членством. Асоціація здійснює свою діяльність на демократичних засадах, на основі поваги й гідності кожного члена Асоціації, забезпечує рівноправність своїх членів, колегіальність у прийнятті рішень, відкритість, прозорість і підзвітність у роботі своїх керівних органів, додержання норм Статуту, підтримує і сприяє розвитку ініціатив, інновацій та впровадження нових прогресивних форм діяльності, несе відповідальність за виконання Статуту та прийнятих власних рішень. Спірні питання щодо виконання зобов’язань за цим Статутом
члени Асоціації вирішують шляхом переговорів і консультацій за взаємною згодою.

1.9.3 усіх питань, що не передбачені даним Статутом, рішення правомочний приймати Виконавчий комітет (Виконком) Асоціації відповідно до законодавства України.

1.10.   Повна назва Асоціації:

–   українською мовою: Всеукраїнська спілка громадських організацій “Асоціація ветеранів спорту України”;

–  англійською мовою: All-Ukrainian Union of Non-govermental Organizations” – “Masters Sport’s Association of Ukrain”.

1.11.   Скорочена назва Асоціації:

–  українською мовою: ВСГО “АВСУ”.

–  англійською мовою: “MSAU”.

1.12. Офіційною мовою Асоціації є українська, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови Національного олімпійського комітету України (далі – НОК України), Міжнародного олімпійського комітету (далі – МОК), Міжнародної Асоціації Ігор Майстрів (Imga).

1.13. Центральний офіс Асоціації (юридична адреса): Броварський проспект, 15, м. Київ, Україна, 02660.

Стаття 2. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації

2.1. Метою створення та діяльності Асоціації є реалізація та захист прав, основних свобод і інтересів членів Асоціації, сприяння розвитку соціальної активності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; об’єднання спільних інтересів, можливостей і зусиль усіх зацікавлених організацій, спрямованих на подальший розвиток ветеранського спортивного руху, спорту ветеранів, залучення ветеранів фізичної культури і спорту до процесів формування у населення країни сталих традицій та мотивацій до забезпечення постійної необхідної рухової активності, впровадження здорового способу життя і активного довголіття та гармонійного зв’язку поколінь; створення сприятливих умов для реалізації творчого, професійного потенціалу численних спортсменів – ветеранів щодо їх активної участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях; сприяння соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту; активна участь у міжнародному спортивному русі серед дорослої частини населення – “Мастерс” (тобто осіб, які мають зрілий вік від 25 років та старші) за усвідомлення необхідності занять спортом протягом усього життя; надання фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), правової допомоги, провадження оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності.

2.2. Для досягнення статутної мети Асоціація у відповідності до чинного законодавства України реалізує наступні основні завдання:

2.2.1. С прияє об ‘єднанню зусиль так оординації д іяльності чле нів А соціації т а у сіх інших зацікавлених організацій щодо формування та удосконалення єдиної системи розвитку ветеранського руху у сфері фізичної культури і спорту України.

2.2.2. В межах з аконодавства У країни та статутної діяльності А соціація взаємодіє з центральними органами виконавчої влади та їх структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту, освіти, культури, охорони здоров’я, НОК України, СК України, фізкультурно-спортивними товариствами, федераціями, асоціаціями, союзами, фондами, товариствами, спілками, об’єднаннями, підприємствами, установами та іншими організаціями.

2.2.3. Сприяє діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку видів спорту, що користуються популярністю серед ветеранів спорту України, та які входять до програм Всеукраїнських ігор ветеранів спорту, Кубків і чемпіонатів України, Є вропи, світу, Євро пейських т а Всесвітніх і гор майст рів (ветеранів спорту).

2.2.4. Сприяє формуванню та реалізації державних і регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, програм розвитку олімпійського руху, пропаганді олімпійських, неолімпійських, параолімпійських та дефлімпійських видів спорту.

2.3. Для виконання мети та завдань Асоціація:

2.3.1. Бере участь у розробці та удосконаленні проектів державних доктрин, концепцій, програм, законодавчих та нормативно-правових актів, віднесених до сфери фізичної культури і спорту.

2.3.2. Сприяє розвитку спорту ветеранів, упорядкуванню та удосконаленню системи проведення всеукраїнських та територіальних (місцевих) змагань зі спорту ветеранів, комплексних заходів, турнірів, фестивалів, спортивних шоу, свят та інших заходів і акцій.

2.3.3. Організує та забезпечує проведення спортивних змагань серед ветеранів фізичної культури і спорту.

2.3.4.    Бере участь у формуванні Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України у частині спорту ветеранів.

2.3.5.    Бере участь у розробці нормативів та вимог Єдиної спортивної класифікації України.

2.3.6.    Сприяє організації та проведенню Всеукраїнських ігор ветеранів спорту, Кубків і чемпіонатів України та інших всеукраїнських змагань.

2.3.7.    Сприяє зміцненню авторитету та підвищенню іміджу ветеранів спорту України на міжнародній спортивній арені, розвитку та зміцненню зв’язків з міжнародними спортивними організаціями.

2.3.8.    Сприяє розвитку міжнародного руху майстрів (ветеранів спорту), співпрацює з Міжнародною Асоціацією Ігор Майстрів (IMGA), Міжнародними федераціями (Асоціаціями, Комітетами, Спілками) Майстрів з видів спорту.

2.3.9.    Сприяє формуванню збірних команд ветеранів спорту України (з видів спорту) та підготовці їх до участі у відповідних Кубках і чемпіонатах Європи, світу, Європейських, Всесвітніх іграх майстрів (ветеранів спорту) та інших міжнародних змаганнях.

2.3.10.     Сприяє захисту інтересів громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та ветеранів спорту (майстрів) у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх майстрів (ветеранів спорту) та в інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.

2.3.11.     У встановленому законодавством порядку представляє Україну у міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх майстрів (ветеранів спорту) та в інших міжнародних змаганнях.

2.3.12.     Відстоює інтереси членів Асоціації, усіх ветеранів фізичної культури і спорту у державних і громадських організаціях, сприяє їх соціальному захисту.

2.3.13.     Залучає ветеранів фізичної культури і спорту, осіб середнього та старшого віку до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, до процесів духовного, патріотичного та фізичного виховання молодого покоління.

2.3.14.        Розробляє і підтримує інноваційні, авторські програми розвитку спорту ветеранів.

2.3.15.    Ініціює розробку та реалізацію цільових комплексних програм розвитку спорту ветеранів в Україні.

2.3.16.    Сприяє розробці та впровадженню організаційно-методичних основ підготовки спортсменів – ветеранів різних вікових груп.

2.3.17.    Сприяє проведенню медичного обстеження, лікування та оздоровлення ветеранів фізичної культури і спорту.

2.3.18.    Сприяє боротьбі проти будь-яких форм насильства та дискримінації у спорті, та використання спортсменами заборонених речовин, препаратів і процедур, дотримання вимог Антидопінгового кодексу.

2.3.19.    У встановленому порядку формує реєстр спортсменів та тренерів збірних команд ветеранів з видів спорту, сприяє забезпеченню їх спортивною формою для участі в офіційних міжнародних змаганнях.

2.3.20.    Формує реєстр рекордів, встановлених ветеранами спорту на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2.3.21.    Залучає ветеранів фізичної культури і спорту, учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці до участі в заходах, присвячених Дню захисника Вітчизни, Дню Перемоги, Дню Незалежності України, Дню фізичної культури і спорту, Дню ветерана та іншим святам та пам’ятним датам у житті держави.

2.3.22.      Здійснює заходи, присвячені вшануванню видатних спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту, героїв війни та праці, славетних земляків.

2.3.23.      Залучає ветеранів фізичної культури і спорту, членів Асоціації до участі в заходах, які проводяться Центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, НОК України, СКУ та іншими всеукраїнськими та регіональними спортивними організаціями.

2.3.24.    Здійснює заходи щодо пропаганди та популяризації ветеранського руху та спорту ветеранів в Україні та у міжнародному спортивному русі.

2.3.25.    Організує проведення семінарів, конгресів, конференцій тощо з питань розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

2.3.26.    Надає організаційну, консультативну та методичну допомогу членам Асоціації та іншим громадським організаціям з питань, віднесених до діяльності Асоціації.

2.3.27.    Здійснює видання науково-методичної, популярної та іншої літератури щодо діяльності Спілки.

2.3.28.    Залучає фахівців, ветеранів фізичної культури і спорту до участі у дослідницькій та освітній діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

2.3.29.    Сприяє створенню мережі клубів ветеранів спорту;

2.3.30.    Бере участь у розвитку інфраструктури та спортивної матеріально-технічної бази для занять спортом ветеранів.

2.3.31.    Здійснює благодійну діяльність, спрямовану на розвиток фізичної культури і спорту серед дітей, молоді, осіб середнього, старшого та похилого віку.

2.3.32.    Сприяє вивченню та збереженню спортивної історії і слави України, історії спорту ветеранів. Співпрацює з центральним музеєм Спортивної слави України.

2.3.33.    Сприяє розвитку волонтерського руху.

2.3.34.    Заохочує участь жінок, осіб середнього та старшого віку, колишніх спортсменок, професіоналів та аматорів спорту до розвитку масового спорту і спорту ветеранів.

2.3.35.    Організує проведення тематичних вечорів спортивної слави, засідання «круглого столу», зустрічі з визначними ветеранами спорту, вшанування ювілярів тощо. Співпрацює із засобами масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет тощо).

2.3.36.    Сприяє боротьбі з негативними явищами у суспільстві.

Стаття 3. Умови і порядок прийому до Асоціації, вибуття з неї. Права і обов’язки членів Асоціації

3.1.   Членами Асоціації є засновники-громадські організації, які прийняли рішення про заснування Асоціації та інші громадські організації, які прийняли участь в установчій конференції Асоціації, легалізовані у відповідності до Закону України «Про об’єднання громадян», виявили бажання вступити до її складу, визнають Статут Асоціації, сприяють його реалізації, сплачують вступні та членські внески, та отримали статус члена Асоціації у порядку, визначеному цим Статутом.

3.2.   Членами Асоціації можуть бути міжнародні, всеукраїнські, регіональні та місцеві громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (федерації, асоціації, спілки, об’єднання, союзи, фонди, товариства, земляцтва, клуби) та інші громадські організації -юридичні особи, діяльність яких спрямована на підтримку та розвиток ветеранського фізкультурно-спортивного руху, масового спорту і спорту ветеранів, пропаганду олімпійського руху, здорового способу життя, активного довголіття та соціального захисту ветеранів фізичної культури і спорту України.

3.3.  Прийняття до членів Асоціації

3.3.1.       Організація, що бажає стати членом Асоціації подає письмову заяву до Виконавчого комітету (Виконкому) Асоціації про її бажання вступити до членів Асоціації. Подання заяви означає згоду на взяття на себе обов’язків члена Асоціації, передбачених цим Статутом та згоду на дотримання вимог Статуту та інших актів Асоціації.

3.3.2.    Заява на вступ до членів Асоціації подається на підставі затвердженого рішення вищого статутного органу організації, що подає заяву, про вступ до членів Асоціації..

3.3.3.    У разі, якщо організація відповідає вимогам статей 3.1., 3.2., 3.3.1. та 3.3.2. цього Статуту, Виконком Асоціації приймає рішення про прийняття організації до членів Асоціації.

Рішення Виконкому про прийняття відповідної організації до членів Асоціації приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Виконкому Асоціації. У разі, коли організація не набрала необхідної кількості голосів її заява вважається відхиленою, про що повідомляють цю організацію. Статус члена Асоціації вважається набутим після прийняття рішення Виконкому та сплати вступного внеску.

3.8. Члени Асоціації мають право:

3.8.1.   Брати участь у заходах, які здійснює Асоціація.

3.8.2.   Обирати керівні органи та висувати кандидатів до керівних, та інших органів Асоціації.

3.8.3.   Вносити пропозиції до керівних органів Асоціації з питань статутної діяльності асоціації.

3.8.4.   Отримувати інформацію про діяльність Асоціації.

3.8.5.   Брати участь у формуванні загальних заходів, плануванні, розробці програм, положень та інших документів щодо діяльності Асоціації.

3.8.6.      За дорученням Виконкому Асоціації брати участь у роботі всеукраїнських (регіональних) нарад, конференцій, з’їздів, конгресів, виконкомів тощо, що скликаються спортивними об’єднаннями та організаціями, а також вивчати досвід роботи організацій -членів Асоціації.

3.8.7.      Звертатися до керівних та інших органів Асоціації за наданням допомоги у статутній діяльності.

3.8.8.      Вийти з числа членів Асоціації за власним бажанням шляхом направлення Виконкому Асоціації офіційного рішення керівного органу члена Асоціації про вихід із Асоціації.

3.9. Члени Асоціації зобов’язані:

3.9.1.   Дотримуватися вимог Статуту та інших актів Асоціації.

3.9.2.   Брати активну участь у діяльності Асоціації.

3.9.3.   Своєчасно сплачувати членські внески та інші платежі, запроваджені Виконкомом Асоціації.

3.9.4.   Виконувати всі рішення керівних органів Асоціації.

3.9.5.   Сприяти позитивному формуванню іміджу Асоціації в Україні та за її межами.

3.9.6.   Дотримуватися норм спортивної та корпоративної етики Асоціації.

3.10.  Членство в Асоціації припиняється у разі:

3.10.1.    Добровільного виходу із Асоціації.

3.10.2.    Виключення на підставі рішення Виконкому Асоціації або рішення Конференції Асоціації за порушення вимог Статуту і чинного законодавств або здійснення вчинку чи дії, що завдала шкоди Асоціації.

3.10.3.    Ліквідації Асоціації.

3.11.  Член Асоціації вважається таким, що втратив членство в Асоціації:

3.11.1.    з моменту подачі до Виконкому Асоціації заяви про вихід із членів Асоціації (така заява подається на підставі рішення вищого статутного органу члена Асоціації, копія такого рішення додається до заяви).

3.11.2.    після ухвалення рішення Виконкому або Конференції про його виключення.

3.12.  Про наявність заяви про вихід із Асоціації або про прийняте Виконком рішення
про виключення із членів Асоціації повідомляються інші члени Асоціації.

3.13.    Примусове виключення здійснюється за рішенням Виконкому Асоціації у
випадках:

3.13.1.    учинення цим членом Асоціації дій, що суперечать статутним завданням Асоціації та істотно погіршують стан Асоціації та її репутацію або репутацію Членів Асоціації;

3.13.2.    якщо член Асоціації не бере участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Асоціації;

3.13.3.    якщо член Асоціації не сплачує членських внесків, встановлених Асоціацією.

3.14.    Рішення про примусове виключення організації з членів Асоціації приймається простою більшістю голосів від кількості членів Виконкому або присутніх на Конференції делегатів (представників) членів Асоціації. При вирішенні питання про примусове виключення з Членів Асоціації відповідний член Асоціації не бере участі в голосуванні.

3.15.    Члени Асоціації не можуть самостійно, без відповідних повноважень, що оформлені письмово у належній формі, виступати від імені Асоціації.

3.16.    Від імені Члена асоціації діє повноважний представник, що діє на підставі статуту або довіреності, що видана в установленому законодавством порядку.

Стаття 4. Права та обов’язки Асоціації

4.1.   Юрисдикція, права та обов’язки Асоціації з питань діяльності, визначених цим Статутом та розповсюджуються на всіх членів Асоціації.

4.2.   Асоціація має право:

4.2.1.    Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, виступати учасником судових процесів.

4.2.2.    Представляти і захищати свої законні інтереси, права та законні інтереси членів Асоціації, всіх ветеранів фізичної культури і спорту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, закладах, громадських організаціях, перед іншими юридичними та фізичними особами.

4.2.3.    Брати участь у процесах розвитку громадянського суспільства та політичній діяльності, сприяти соціальній активності ветеранів фізичної культури і спорту, проводити масові збори, мітинги, демонстрації, акції. Виступати з ініціативами та пропозиціями з різних питань соціального життя суспільства.

4.2.4.    Одержувати від державних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх структурних підрозділів інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань Асоціації.

4.2.5.   В установленому порядку брати участь у розробці державних доктрин, концепцій, програм, законодавчих та нормативно-правових актів та інших регламентних документів у сфері фізичної культури і спорту.

4.2.6.   Вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність.

4.2.7.      Сприяти створенню громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту в регіонах України.

4.2.8.     Визначати внутрішню структуру, штат апарату, управління, бюджет, форми і методи планування та розвитку Асоціації.

4.2.9.     Здійснювати підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства та через утворення в установленому порядку підприємств, установ і організацій.

4.2.10.    Створювати в установленому порядку господарські підприємства, організації, благодійні фонди, спілки, асоціації, об’єднання, спортклуби, спортивні школи, Асоціації тощо.

4.2.11.    Вступати у правові, економічні та інші договірні відносини з державними, комунальними, приватними, громадськими та іншими організаціями з метою забезпечення статутних вимог.

4.2.12.    Вступати у спортивні міжнародні організації, отримувати права та нести обов’язки, що відповідають статутним завданням та не суперечать міжнародним зобов’язанням України. Відповідно до законодавства виступати колективним членом міжнародних та всеукраїнських громадських ветеранських організацій, засновувати міжнародні чи всеукраїнські спілки об’єднань громадян фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.2.13.    Скликати і проводити конференції, з’їзди, збори, конгреси, наради та інші публічні заходи з питань статутної діяльності.

4.2.14.    Створювати на пріоритетних напрямках діяльності, виконавчу дирекцію, служби, комітети, комісії, ради, експертні, робочі групи та інші громадські формування, діяльність яких регулюється положеннями та відповідними рішеннями Виконкому Асоціації.

4.2.15.    Об’єднувати зусилля та координувати спільну діяльність всіх зацікавлених громадських організацій фізкультурно-спортивної діяльності у розвитку спорту ветеранів.

4.2.16.    Організовувати та проводити регіональні, міжрегіональні, всеукраїнські, міжнародні змагання та інші спортивні заходи серед ветеранів фізичної культури і спорту на території України.

Затверджувати узгоджений з членами Асоціації порядок, положення та регламент змагань, що проводяться під юрисдикцією Асоціації.

4.2.17.    Здійснювати облік ветеранів фізичної культури і спорту (спортсменів, тренерів, суддів, організаторів тощо) та інших членів Асоціації.

4.2.18.    Здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців зі спорту ветеранів.

4.2.19.    Проводити різні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів фізичної культури і спорту, навчально-тренувальні та оздоровчі збори.

4.2.20.    Вести облік рекордів та вищих досягнень провідних ветеранів спорту України.

4.2.21.    У встановленому законодавством порядку здійснювати заходи щодо формування збірних команд з видів спорту та їх підготовки до участі у Кубках та чемпіонатах Європи, світу, Європейських та Всесвітніх ігор майстрів та інших міжнародних змаганнях.

4.2.22.    Співпрацювати зі структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, НОК України, СК України та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту у питаннях розвитку спорту ветеранів.

4.2.23.    Брати участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських ігор ветеранів спорту, Кубків та чемпіонатів України та інших всеукраїнських спортивних заходах зі спорту ветеранів.

4.2.24.    У встановленому законодавством порядку спільно зі структурними підрозділами Держмолодьспорту, НОК України, СК України, федераціями та асоціаціями з видів спорту аналізувати та підводити підсумки стану і розвитку спорту ветеранів в Україні.

4.2.25.    Видавати методичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань розвитку руху ветеранів фізичної культури і спорту в Україні.

4.2.26.    Приймати рішення щодо реорганізації та ліквідації Асоціації.

4.2.27.    Здійснювати в установленому порядку взаємний обмін роботою та фахівцями з різними вітчизняними і закордонними спортивними організаціями, укріпляти міжнародні зв’язки.

4.2.28.      Організовувати розвиток інфраструктури, матеріально-технічної бази,
виробництва, придбання, розподілу, продажу, прокату спортивних товарів, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

4.2.29.     Надавати різні фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги відповідно до законодавства України.

4.2.30.     Встановлювати та стягувати членські внески відповідно до розмірів, визначених рішенням Виконкому Асоціації.

4.2.31.     Розробляти, виготовляти та реалізувати спортивну атрибутику та символіку Асоціації.

4.2.32.     Заохочувати членів Асоціації до активної роботи у сфері фізичної культури і спорту, розвитку спорту ветеранів, підтримувати клопотання щодо присвоєння провідним ветеранам фізичної культури та спорту почесних звань, державних, урядових та відомчих нагород, державних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України за видатні досягнення та заслуги перед державою.

4.2.33.       Заснувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу та іншу інформаційно-пропагандистську діяльність, спрямовану на популяризацію спорту ветеранів та здорового способу життя.

4.2.34.       Брати участь у проведенні наукових досліджень, соціологічних опитувань, моніторингів та інших заходах, спрямованих на подальший розвиток руху ветеранів фізичної культури і спорту.

4.2.35.    Реалізувати право на оренду, власність, створювати, набувати, відчужувати, надавати або одержувати в користування землю, будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання, інвентар, інше рухоме та нерухоме майно, необхідне для статутної діяльності та виконувати інші господарські справи відповідно до Статуту та законодавства України.

4.2.36.    Видавати накази, рішення, розпорядження, доручення, укладати відповідні угоди, контракти, протоколи та інші документи, спрямовані на забезпечення статутної діяльності.

4.2.37.    Залучати вітчизняних та закордонних інвесторів, бізнесменів, меценатів та інших юридичних і фізичних осіб до розвитку спорту ветеранів.

Стаття 5. Структура управління Асоціацією. Керівні та контрольні органи Асоціації. Порядок їх утворення та діяльності

5.1. Статутними органами управління Асоціації є:

5.1.1.   Конференція;

5.1.2.   Виконавчий комітет (Виконком).

5.1.3.   Президент.

5.1.4.   Контрольно-ревізійна комісія (КРК).

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція.

5.2.1.   Звітно-виборча Конференція скликається один раз на 4 роки.

5.2.2.   У період між звітно-виборчими к онференціями, з метою вирішення по точних статутних завдань можуть проводитися чергові конференції один раз на 2 роки та позачергові конференції.

5.2.3.   Дата і місце проведення звітно-виборчої та чергової конференції визначається Виконкомом Асоціації.

5.2.4.   Позачергова конференція Асоціації скликається на вимогу Президента Асоціації, не менше половини членів персонального складу Виконкому Асоціації, на письмову вимогу не менше 1/3 складу членів Асоціації, на вимогу контрольно-ревізійної комісії Асоціації.

5.2.5.   Дата і місце проведення позачергової конференції визначається Президентом Асоціації.

5.2.6.   Виконком Асоціації формує пропозиції щодо порядку денного та інші матеріали конференції.

5.2.7.   Пропозиції щодо порядку денного конференції надсилаються членам Асоціації не пізніше ніж за ЗО (тридцять) календарних днів до проведення Конференції.

5.2.8.      Конференція складається з членів Асоціації (постійно діючих делегатів) та делегатів, обраних відповідно до норм представництва, встановлених Виконкомом Асоціації.

5.2.9.      Конференція Асоціації вважається повноважною при наявності не менше 2/3 обраних на конференції делегатів.

5.3. До виключної компетенції Конференції відносяться наступні питання:

5.3.1.   внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації.

5.3.2.   обрання або переобрання Президента, двох перших віце-президентів та віце-президентів, генерального секретаря, членів Виконкому, голови та членів Ревізійної комісії Асоціації.

5.3.3.   Визначення основних напрямків діяльності та розбудови Асоціації;

5.3.4.   Заслуховування та затвердження звітів Президента Асоціації, Виконкому та Ревізійної комісії Асоціації.

5.3.5.   Розгляд та прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб та членів керівних органів Асоціації.

5.3.6.   Реорганізація та ліквідація Асоціації.

5.3.7.   Конференція може передавати певні повноваження Виконкому, окрім тих, що виключно відносяться до компетенції конференції.

5.4.    Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на конференції членів Асоціації, окрім рішень з питань реорганізації та ліквідації Асоціації, внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються за рішенням не менше 2/3 членів Асоціації, присутніх на Конференції. Конференція має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного, якщо за таке рішення проголосує проста більшість присутніх членів Асоціації. Під час підрахунків голосів не беруться до уваги голоси тих, хто утримався або зіпсовані бюлетені. За рівністю голосів вирішальним є голос Президента. На Конференції головує Президент, а за його відсутності – один із перших заступників Президента.

5.5. Виконавчий комітет (Виконкомі Асоціації є виконавчим органом Асоціації у період між Конференціями. Виконком Асоціації організує виконання рішень Конференції Асоціації та здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації. Члени Виконкому обираю ться на конференції строком на чотири роки. Загальна кількість членів Виконкому становить від 9 до 16 осіб. Кількісний та персональний склад Виконкому встановлюються Конференцією Асоціації та оформлюються відповідним рішенням (протоколом).

5.5.1. До складу Виконкому входять:

5.5.1.2.  Президент Асоціації.

5.5.1.3.  Перші віце-президенти Асоціації.

5.5.1.4.  Віце-президенти Асоціації за напрямками роботи.

5.5.1.5.  Генеральний секретар Асоціації.

5.5.1.6.  Інші члени Виконкому, які обираються конференцією.

5.5.2. Виконком:

5.5.2.1.  Керує поточною діяльністю Асоціації в період між конференціями (зборами).

5.5.2.2.      Здійснює нагляд за дотриманням членами Асоціації Статуту та норм законодавства України.

5.5.2.3.  Визначає питання порядку денного звітно-виборчих чергових і позачергових конференцій та засідань Виконкому.

5.5.2.4.  Вносить на розгляд конференції пропозиції щодо змін у складі Виконкому.

5.5.2.5.     Приймає рішення про прийняття організації до членів Асоціації та про виключення із членів Асоціації;

5.5.2.6.  Приймає та затверджує бюджет Асоціації;

5.5.2.7.  Створює, реорганізовує, ліквідовує госпрозрахункові установи, підприємства, організації, затверджує їх статути, положення та керівників;

5.5.2.8.  Заслуховує та затверджує річні звіти госпрозрахункових установ, організацій та підприємств (юридичних осіб), заснованих у порядку, встановленому законодавством України.

5.5.2.9.  Затверджує символіку, зразки печатки, бланків, дипломів, штампів та іншої атрибутики Виконкому та Асоціації, затверджує положення Асоціації про прапор, грамоту та Почесну грамоту, Почесну відзнаку Асоціації та інші заохочувальні відзнаки та нагороди.

5.5.2.10. Застосовує санкції до окремих членів Асоціації.

5.5.2.11. Встановлює розмір вступних та членських внесків та порядок їх сплати.

5.5.2.12. Здійснює контроль за дотриманням статутних положень Асоціації.

5.5.2.13.    Забезпечує організацію виконання рішень Конференції, Виконкому та Президента Асоціації.

5.5.2.14.    Визначає коло повноважень перших віце-президентів, віце-президентів та генерального секретаря Асоціації та затверджує їх функціональні обов’язки.

5.5.2.15.  Розробляє плани та програми з напрямків діяльності Асоціації.

5.5.2.16.  У разі необхідності утворює виконавчу дирекцію, комітети, постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, аналітичні і робо чі групи, визначає коло їх обов’язків, затверджує відповід ні положення, пр иймає рішення про реорг анізацію або ї х розпуск.

5.5.2.17.  У разі необхідності утворює відділення, філії та представництва Асоціації, які здійснюють свою діяльність відповідно до положень, затверджених Виконкомом.

5.5.2.18.     Розглядає клопотання і подання та приймає рішення щодо представлення кращих членів Асоціації провідних ветеранів фізичної культури і спорту та функціонерів спорту ветеранів до державних, урядових, відомчих та громадських нагород, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України.

5.5.2.19.     Засідання Виконкому проводить Президент Асоціації, а в разі його відсутності -один із перших віце-президентів. У випадку відсутності Президента та перших віце-президентів – один із віце-президентів. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні більше половини загальної кількості членів Виконкому. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на зсіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Президента Асоціації (головуючого).

5.5.2.20.     Виконком проводить засідання не рідше як один раз на три місяці та може скликатися позачергово, за рішенням Президента або на вимогу не менше 1/3 складу членів Виконкому.

5.6.  Президент Асоціації обирається установчою або звітно-виборчою Конференцією Асоціації терміном на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Президента припиняється за 15 днів до першого дня проведення конференції.

На час, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, їх виконує один із перших заступників Президента або заступник Президента за дорученням. 5.6.1. Президент Асоціації:

5.6.1.1.    Головує на Конференції.

5.6.1.2.    Очолює Виконком (є Головою Виконкому).

5.6.1.3.    Скликає засідання Виконкому, головує на них.

5.6.1.4.    Представляє без довіреності Асоціацію в Україні та за кордоном.

5.6.5.1.    Підписує угоди та інші документи від імені Асоціації без довіреності.

5.6.1.1.    Від імені Асоціації розпоряджається коштами та майном Асоціації відповідно до рішень Конференції, Виконкому та статутних завдань Асоціації.

5.6.1.2.    Відкриває розрахунки та підписує фінансові документи.

5.6.1.3.       Керує виконанням планів та програм Асоціації, видає накази, рішення, розпорядження та доручення.

5.6.1.4.       Затверджує штатний розпис та чисельність штатного апарату Асоціації, встановлює фонд заробітної плати та розміри посадових окладів працівників апарату.

5.6.1.5.       Укладає угоди зі штатними працівниками Асоціації.

5.6.1.6.       Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади перших віце-президентів, віце-президентів, Генерального секретаря та членів Виконкому Асоціації .

5.7.    Виконує інші функції, які покладаються на нього конференцією, Виконкомом та цим Статутом.

5.8.    Перші віце-президенти та віце-президенти Асоціації обираються установчою або звітно-виборчою конференцією терміном на 4 роки, входять до складу Виконкому за посадою та виконують свої обов’язки, затверджені Виконкомом, керуючись цим Статутом.

Відповідно до розподілу обов’язків один із перших віце-президентів Асоціації організує роботу апарату Асоціації.

5.9.    Генеральний секретар Асоціації обирається установчою або звітно-виборчою конференцією терміном на 4 роки та входить до складу Виконкому за посадою.

5.10. Генеральний секретар:

5.10.1.        Складає плани та програми роботи, проект щорічного звіту діяльності Виконкому.

5.10.2.    За дорученням Президента Асоціації представляє її в різних інстанціях.

5.10.3.    Підписує вихідну кореспонденцію Асоціації; забезпечує діловодство Асоціації та Виконкому.

5.10.4.    Відповідає за конкретні заходи щодо здійснення економічних, спортивних і міжнародних програм Асоціації та використання її фондів.

5.10.5.  Складає і підписує разом з Президентом протоколи засідань.

5.10.6.  Забезпечує підготовку документів у відповідності з рішеннями конференції та Виконкому.

5.10.7.  Генеральний секретар безпосередньо підпорядковується Президенту Асоціації, а у разі його відсутності – першому віце-президенту, який виконує обов’язки Президента.

5.11. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації:

5.11.1. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації обирається конференцією у кількості
5 членів Асоціації терміном на 4 роки.

5.11.2.   Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та відповідно до законодавства України.

5.11.3.   Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання їй бухгалтерських та усіх інших документів діяльності Асоціації та Виконкому, а також залучати до роботи незалежних експертів.

5.11.4.   Контрольно-ревізійна комісія відповідно до Статуту і Положення має право здійснювати контроль за надходженням та витратами коштів Асоціації.

5.11.5.   Контрольно-ревізійна комісія підзвітна конференції. Про результати проведених нею перевірок контрольно-ревізійна комісія доповідає конференції не менше одного разу на 2 роки.

Стаття 6. Кошти та майно Асоціації

6.1.  Асоціація може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, будови, житловий фонд, устаткування, транспорт, інвентар, оргтехніку, майно культурно-просвітницького та оздоровчо-спортивного призначення, кошти у гривнях та іноземній валюті, акції, інші цінні папери, а також майно для матеріального забезпечення діяльності Асоціації.

6.2.  Кошторис надходжень та витрат Асоціації складається на кожний фінансовий рік.

6.3.  Не передбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконкомом.

6.4.  Кошти Асоціації утворюються за рахунок:

6.4.1.   Членських внесків, інших разових та періодичних внесків засновників і членів Асоціації; добровільних та благодійних внесків, безповоротної фінансової та іншої допомоги, пасивних доходів, пожертвувань, інших фінансових надходжень від організацій, підприємств, юридичних та фізичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, рухомого та нерухомого майна, послуг, робіт; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін, тощо.

6.4.2.      Надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених Асоціацією підприємств, установ та організацій зі статусом юридичної особи.

6.4.3.      Спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки Асоціації, бюджетних, позабюджетних та інших надходжень, які не суперечать законодавству України.

6.5.  Майно Асоціації, відповідно до законодавства України, цього Статуту та укладених угод належать їй на правах власності.

6.6.  Асоціація є власником:

6.6.1.   Майна та коштів, переданих їй засновниками та членами Асоціації, державою, юридичними та фізичними особами в установленому законодавством порядку.

6.6.2.   Майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законодавством України.

6.7.  Асоціація вільно розпоряджається власним майном і коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. Асоціація самостійно встановлює розміри та форми використання коштів.

6.8.  Члени Асоціації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Асоціації. Члени Асоціації можуть безкоштовно користуватися майном Асоціації на підставі укладених угод.

6.9.  Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.

6.10.    Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Членів, а Члени не відповідають за зобов’язаннями Асоціації й один одного, якщо інше не передбачене їхніми Статутами (Положеннями) або договорами, укладеними між ними.

6.11.    Внутрішніми нормативними актами Асоціація може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.

Стаття 7. Облік та звітність

7.1.   Бухгалтерський, оперативний, статистичний облік та звітність в Асоціації ведеться згідно із законодавством України.

7.2.     Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента Асоціації. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується вимогами про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

7.3.  Фінансовий рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня включно.

7.4.      Асоціація та створені нею суб’єкти господарювання ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та інших державних органах, вносять до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

7.5.      Для перевірки і підтвердження правильності річних фінансових звітів і бухгалтерських балансів Асоціації, а також для перевірки стану поточних справ Асоціації може користуватися послугами аудиту.

Стаття 8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1.   Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться Конференцією за поданням Виконкому.

8.2.      Зміни та доповнення до Статуту Асоціації реєструються в установленому законодавством України порядку.

Стаття 9. Припинення діяльності

9.1.  Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації в порядку та у випадках, передбачених законодавством України.

9.2.  Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням конференції. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до її правонаступників.

9.3.  Асоціація ліквідується за:

9.3.1.  Рішення Конференції.

9.3.2.  Рішення суду.

9.4.    Ліквідація Асоціації здійснюється призначеною конференцією ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації за рішення суду – ліквідаційною комісією, призначеною судовим органом.

9.5.    З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Асоціації.

9.6.    У разі ліквідації Асоціації активи не можуть розподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються у дохід держави.

9.7. Ліквідація Асоціації проводиться відповідно до законодавства України та вважається завершеною з моменту внесення запису про ліквідацію до Єдиного державного реєстру.


Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s